ALGEMENE VOORWAARDEN

Betalingsvoorwaarden
1. Op de 10e van iedere kalendermaand ontvangt u per e-mail een factuur met de kosten voor het pakket dat in die maand is ingekocht. Mochten er meer uren zijn gemaakt dan via het pakket zijn ingekocht, dan worden deze bijgevoegd aan de factuur van de volgende maand. Deze factuur dient binnen 14 dagen betaald te worden. Bij herhaaldelijk overschrijding van de betalingstermijn wordt 5 euro administratiekosten gerekend op de eerstvolgende factuur.
2. Vindt de inschrijving plaats na de 10e van de maand dan zal de factuur op de laatste dag van die maand worden opgestuurd, tenzij anders overeengekomen. Ook hiervoor geldt een termijn van 14 dagen.
3. Via contact@cumlaudebijles.nl kunt u te allen tijde het overzicht van de gemaakte uren opvragen.
4. In geval van niet of niet-tijdige betaling is Cum Laude Bijles gerechtigd om de overeenkomst bij schriftelijke kennisgeving aan de klant te ontbinden en verdere verrichting van de diensten te staken.
5. Losse uren worden de eerste van de volgende maand gefactureerd.

 

Bijlessen
1. Bijlessen worden in overleg met de bijlesgever gepland.
2. Als u  in de kalendermaand niet alle uren van uw pakket gebruikt kunt u deze uren eenmalig meenemen naar de volgende maand, indien er in de volgende maand opnieuw een pakket ingekocht wordt. Als in deze maand weer niet het geplande aantal uren wordt gehaald kunt u de uren niet meer meenemen naar de volgende maand en betaalt u voor alle geplande uren. Alleen in de maand juni geldt hiervoor een uitzondering; uren mogen naar september worden meegenomen indien er in september een pakket ingekocht wordt.
3. Als de klant, om welke reden dan ook, niet tevreden is met de bijlesgever, heeft de klant het recht een nieuwe bijlesgever aan te vragen bij Cum Laude Bijles. De tijdsduur voor het zoeken naar een nieuwe geschikte bijlesgever is afhankelijk van het aanbod en Cum Laude Bijles staat niet garant voor het onmiddellijk voortzetten van de bijlessen. Dit geldt ook als de bijlesgever, om welke reden dan ook, de bijlesactiviteiten stop wilt zetten.

 

Inschrijfvoorwaarden
1. De overeenkomst komt tot stand door het inschrijven bij Cum Laude Bijles en de aanvaarding daarvan door Cum Laude Bijles. De klant dient de algemene voorwaarden te accepteren voor de inschrijving verder in behandeling genomen kan worden.
2. De diensten van Cum Laude Bijles dienen beschouwd te worden als een hulpmiddel, en kunnen niet gezien worden als garantie voor succes.

 

Pakketwijzigingen en bijlessen stoppen
1. U kunt uw pakket wijzigen door een e-mail te sturen naar contact@cumlaudebijles.nl. Wanneer u de pakketwijziging doorgeeft voor de eerste van de nieuwe kalendermaand is de pakketwijziging in de nieuwe kalendermaand van kracht. Een pakketwijziging die wordt gemeld na de eerste van de nieuwe kalendermaand wordt pas de eerstvolgende maand doorgevoerd, en in de lopende kalendermaand dient u zich te houden aan het oude pakket.
2. Wanneer u extra bijles nodig heeft bovenop het ingekochte pakket van die maand, kunt u altijd met de bijlesgever extra uren inplannen. De prijs van deze extra uren blijft hetzelfde als de uur prijs van het ingekochte pakket van die maand. Deze extra uren worden in uw factuur van de maand erna verrekend. Mail hiervoor naar contact@cumlaudebijles.nl.
3. U kunt de bijlessen opzeggen door voor de eerste van iedere nieuwe kalendermaand een e-mail te sturen naar contact@cumlaudebijles.nl. Wanneer u een uitschrijfverzoek doet na dag 1 van de nieuwe kalendermaand dient u zich deze maand aan uw laatste pakketkeuze te houden en krijgt u hier een factuur van. U bent dan vanaf de daarop volgende maand uitgeschreven.

 

Klachten
1. De klant dient een klacht over een dienst zo snel mogelijk na levering daarvan met duidelijke omschrijving aan Cum Laude Bijles mee te delen. Na ontvangst van de klacht stuurt Cum Laude Bijles de klant een ontvangstbevestiging waarin de streefdatum voor de inhoudelijke behandeling van de klacht door Cum Laude Bijles wordt vermeld. Schade voortvloeiend uit direct handelen van de bijlesgever kan niet op Cum Laude Bijles verhaald worden.

 

Persoonsgegevens
1. Persoonsgegevens worden door Cum Laude Bijles strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld. Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor eigen activiteiten ten behoeve van de bijlessen en administratieve doeleinden.